Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej przypomina o istniejącym zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej1.
Naruszenie powyższego zakazu grozi karą ograniczenia wolności albo grzywny do wysokości 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych)2. Mając na uwadze powyższe, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości do dnia 31 października 2023 roku. W razie niezastosowania się w terminie do wymogów prawnych, będą podejmowane działania w celu nałożenia stosownych kar na osoby winne naruszeniom. Dodatkowo może dojść do odcięcia kanalizacji sanitarnej dla posesji do momentu odłączenia kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo – po upływie w/w terminu będą prowadzone kontrole3. Właściciel nieruchomości będzie zobligowany do wykazania prawidłowości w zagospodarowaniu wód opadowych na swoim terenie4.

Podkreślić należy, iż deszczówka, która trafi do kanalizacji sanitarnej zwiększa ilość ścieków komunalnych, które muszą być poddane procesowi oczyszczania. To z kolei powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków, a Zakład nie ma żadnej prawnej możliwości zrekompensowania ponoszonych na ten cel kosztów np. poprzez wprowadzenie dodatkowych opłat. Zakład mając na uwadze wspólny interes - zainteresowany jest ograniczeniem tego typu procederu ponieważ każdy taki przypadek wywołuje nieuzasadniony wzrost kosztów oczyszczania, w tym między innymi zużycia urządzeń, energii elektrycznej, itp. Dlatego też podejmowane działania będą zdecydowane i konsekwentne.

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej przypomina również, że do kanalizacji nie wolno wrzucać m.in.5:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
 • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 1. obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 2. stacji krwiodawstwa,
 3. zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 4. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Materiały te blokują swobodny odpływ ścieków, blokują wirniki pomp, a także powodują awarię sytemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni - dochodzi do blokowania się kanałów oraz cofania się ścieków. Skutkiem tego może być zalanie ściekami domów i podwórzy co może prowadzić do narażenia na duże straty materialne.

JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓRĄ MOŻNA WRZUCAĆ DO KANALIZACJI JEST: PAPIER TOALETOWY

1 zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm) – „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”
2 zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm): 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
3 zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm) – „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.”
4 zgodnie z brzmieniem § 28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225). „1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 2. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.”
5 zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Niwiński
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-09-29 14:31
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-29 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39633
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-22 17:28:27